OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Pozvánka na valnou hromadu

 Představenstvo společnosti Metalšrot Tlumačov a.s., se sídlem Tlumačov, Mánesova 510, PSČ 763 62, IČO: 46901094, registrace v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 861, svolává na den 27. 6. 2018 řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat od 10.00 hod. v sídle společnosti, tj. na adrese Mánesova 510, Tlumačov, s následujícím pořadem:

  

Pořad jednání:

 

  1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
  2. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2017
  • Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky
  • Zpráva nezávislého auditora  o ověření společnosti  Metalšrot Tlumačov a.s.  za  období  od 1. 1. 2017 do 31.12. 2017,
  • Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za účetní období 2017, Zpráva dozorčí rady o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanovisko k této Zprávě, vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku
  1. Rozhodnutí o rozdělení zisku
  2. Určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb.
  3. Závěr

 

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017  (v tis. Kč)

 

Aktiva celkem             283 786               Pasiva celkem                    283786

Stálá aktiva                 143 767               Vlastní kapitál                    229 563

Oběžná aktiva             137 913              Cizí zdroje                            54 223

Ostatní aktiva                  2 106             Ostatní pasiva                                0

Celkové výnosy          308 964              Daň                                                 0

Celkové náklady         308 031             HV (zisk po zdanění)                  933

 

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017, sestavenou ke dni 31.12. 2017,ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období.

 

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada rozhodla, že zisk vykázaný společností Metalšrot Tlumačov a.s. za rok 2017 ve výši  933 285,23 Kč bude z části ve výši 833 285,23 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let a zbývající částka ve výši 100 000,- Kč bude převedena do sociálního fondu, který je určen na příspěvky zaměstnancům dle Kolektivní smlouvy na příslušný rok.

Zdůvodnění:

V minulých letech byla na účtu nerozděleného zisku vytvořena rezerva, která v případě nutnosti může sloužit i k úhradě ztráty společnosti. Vykázaný zisk za rok 2017 bude proto, kromě každoročně navrhovaného přídělu do sociálního fondu, též převeden  na   účet nerozděleného zisku minulých let.

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada v souladu s  požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na  určení  auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít 

účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určila jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2018, Danekon s.r.o., IČO. 48528447se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, č. oprávnění KAČR: 204.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je, jak je uvedeno v samotném usnesení, stanoven § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Pro audit účetní závěrky za rok 2018 představenstvo navrhuje uzavřít opět smlouvu s firmou  DANEKON, spol. s r.o., IČO: 48528447, která auditovala účetní závěrku již v předchozích obdobích.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 25. 5. 2018 do dne konání valné hromady (včetně)  nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do:

  • Výroční zprávy společnosti za rok 2017 včetně řádné  účetní závěrky za rok 2017  a Zprávy auditora o jejich ověření
  • do návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů,

to  vše v sídle společnosti na adrese   Tlumačov,  Mánesova 510, PSČ 763 62  - vždy po předchozí  

telefonické domluvě s pověřenou osobou – p. Radim Šebesta na tel. 577128115.

Akcionáři též mohou získat na internetové adrese společnosti www.metalsrot.cz v elektronické

podobě  některé dokumenty týkající se pořadu  valné hromady (pozvánka)

 

Registrace akcionářů začíná v 9,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů  vedeném Společností  ke dni konání valné hromady, příp. ten, kdo předloží akcie Společnosti, sdělí Společnosti všechny zákonem stanovené údaje a bude následně zapsán do seznamu akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku.  V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

   

                                                Představenstvo Metalšrot Tlumačov a.s.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.