OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Sdělení pro akcionáře

Vážení akcionáři,

vzhledem k platné právní úpravě, dané především novým zákonem č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen transparenční zákon), a následně novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, došlo ke dni 1.1. 2014 ze zákona ke zrušení tzv. anonymních akcií, tj.  akcií na majitele v listinné podobě. Jelikož společnost Metalšrot Tlumačov a.s.  (dále též „Společnost“) nerozhodla do 31. 12. 2013 ani o zaknihování ani o imobilizaci akcií (představenstvo tyto varianty nenavrhovalo z důvodu jejich velké finanční náročnosti), došlo k 1. lednu 2014  ze zákona ke změně listinných akcií na majitele společnosti  Metalšrot Tlumačov a.s.  na listinné akcie na jméno.  Představenstvo  Společnosti rozhodlo v souladu s § 3 odst. 3 transparenčního zákona o tom,  že příslušné změny údajů budou na dosavadních  akciích vyznačeny, dosavadní  akcie  tedy nebudou vyměňovány za nové.

V důsledku výše uvedené změny jsou všichni akcionáři  povinni  předložit fyzicky  svoje akcie Společnosti  k vyznačení nezbytných údajů  nejpozději do 30. 6. 2014. Současně s předložením akcií je každý akcionář povinen sdělit Společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů, tj: jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného  u osoby oprávněné poskytovat  bankovní služby  ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

Akcionář, který je v prodlení  s plněním  výše uvedených  povinností  (předložení akcií a sdělení údajů) , není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinností  podle předchozího odstavce, právo na dividendu  k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionáři, vlastnící více než jednu akcii, mohou požádat představenstvo o vydání tzv. „Hromadné listiny“, což je listina  nahrazující  více zastupitelných cenných papírů. S touto Hromadnou listinou jsou zásadně spojena stejná práva, jako s akciemi, které nahrazuje. Vlastník Hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie (např. v případě úmyslu převést pouze určitý počet akcií na třetí osobu). Tento postup doporučujeme v případě, že vlastníte větší počet akcií, u kterého by vyznačení změn bylo z technických a časových důvodů příliš náročné (každou akcii musí podepsat s vyznačenými změnami i člen představenstva).

Pro sjednání termínu výměny akcií, případně rovnou  výměny akcií  za Hromadnou listinu  po 1. 1. 2014 prosím kontaktujte p. Šebesta,  tel: 577 128 115, 724 175 617

                          

Představenstvo  Metalšrot Tlumačov a.s.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.